בודק שכר לרואה חשבון

בודק שכר מוסמך עורך בדיקות תקופתיות במקומות עבודה עתירי כוח אדם )שמירה ואבטחה, ניקיון, הסעדה ועוד( לפי בקשה, כדי לוודא את התאמת תנאי העבודה והשכר של עובדים למשפט העבודה בישראל ולגלות חריגים והפרת זכויות עבודה מכוח חוקי מגן והסכמים קיבוציים, וכן זכויות הנקבעות בין מקבל השירות לקבלן הנותן השירות באמצעות עובדיו.
אודות הקרוס:
בודק שכר מוסמך עורך בדיקות תקופתיות במקומות עבודה עתירי כוח אדם )שמירה ואבטחה, ניקיון, הסעדה ועוד( לפי בקשה, כדי לוודא את התאמת תנאי העבודה והשכר של עובדים למשפט העבודה בישראל ולגלות חריגים והפרת זכויות עבודה מכוח חוקי מגן והסכמים קיבוציים, וכן זכויות הנקבעות בין מקבל השירות לקבלן הנותן השירות באמצעות עובדיו. התפקיד כולל, בין היתר, בדיקות חוזה עבודה, מערכת שכר, תשאול עובדים, כתיבה והגשת דוח למזמין השירות, מתן עדות מומחה בבית המשפט. תפקיד בודק שכר מוסמך נגזר מדרישות החוק "הגברת האכיפה של דיני העבודה, התש"ע – 2010". נדרש ידע רב, ניסיון בחשבות שכר ובקרה, שליטה בחוקי העבודה וביטוח לאומי, הכרת הסכמי עבודה, יכולות תחקור. תוכנית ההשתלמות לבודקי שכר מוסמכים ,2022 נבנתה בהתאם לסעיף 7 בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ז )2017(. מטרת ההשתלמות, הינה לשמור על רמת כשירותו ומקצועיותו של בודק השכר, לעדכן ולהשלים ידע נדרש בתחומים הרלוונטיים. השתלמות זו, עוסקת בשלושה נושאים מרכזיים, הצגת פסיקה בתחום דיני העבודה וצווי הרחבה חדשים בענפים הרלוונטיים, חידוד נהלי עבודה מול הרגולטור )מנהל הסדרה ואכיפה( ומתן הנחיות לכתיבה ועריכה תקנית של דוח בודק שכר. כמו כן ההשתלמות נועדה לייצר בסיס לקיום דיון ולמידת עמיתים ועידוד יצירת קהילת תוכן.